Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Gelden

Voor elke gebruiker van de website www.BOOG-BOLSWARD.nl gelden onderhavige algemene voorwaarden en middels het gebruik ervan aanvaardt de gebruiker het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Doel

BOOG-BOLSWARD.NL heeft als doel gebruikers van de website te informeren omtrent onze voorstellingen in Bolsward en directe omgeving. Gebruikers treffen, naast de informatie omtrent deze voorstellingen en de locaties waarin ze plaatsvinden.

Artikel 3: Aanmaken van een account

 1. Indien de gebruiker van de website wilt profiteren van alle voordelen en informatie die te vinden is op de website, dan kan een persoonlijke account worden aangemaakt door de gebruiker. Hiertoe volgt men de aanwijzingen voor het aanmaken van een account, die geplaatst zijn op de website;
 2. De gebruiker staat er voor in dat de gegevens die hij/zij hierbij verstrekt, juist zijn. Voorts gaat de gebruiker akkoord met het feit dat BOOG-BOLSWARD.NL de verstrekte gegevens opslaat en gebruikt voor het beheer van de account;
 3. Alleen gebruikers die minimaal 16 jaar zijn, mogen een account aanmaken;
 4. Een gebruiker kan zijn account laten opheffen middels een bericht daartoe aan BOOG-BOLSWARD.NL.

Artikel 4: Juist gebruik van de website

De gebruiker dient de website te gebruiken in relatie tot het doel van de website. Ander gebruik is niet gewenst dan wel niet toegestaan. Niet toegestaan is in ieder geval (maar niet beperkt tot):

 • Spam, het verzenden van grote hoeveelheden mail;
 • Het verzenden/posten van virussen en/of andere schadelijke items;
 • Inbreuk op de beveiliging van de website.

Artikel 5: Verwijzingen op de website

De website bevat een aantal externe links. BOOG-BOLSWARD.NL kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten

 1. De website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van de website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BOOG-BOLSWARD.NL;
 2. Informatie die door gebruikers op de website is geplaatst, kan door BOOG-BOLSWARD.NL te allen tijde worden gebruikt, zowel in het kader van de activiteiten van BOOG-BOLSWARD.NL als voor andere huidige of toekomstige activiteiten.

Artikel 7: Persoonsgegevens

BOOG-BOLSWARD.NL gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt BOOG-BOLSWARD.NL zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. Hoewel BOOG-BOLSWARD.NL de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan BOOG-BOLSWARD.NL niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. BOOG-BOLSWARD.NL aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie;
 2. BOOG-BOLSWARD.NL kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor meningen van gebruikers van de website, vermeld op deze website, in blogs, mails, verhalen etc.;
 3. Sommige informatie, beschreven op de website, is verkregen van derden. Deze informatie is volgens BOOG-BOLSWARD.NL betrouwbaar, doch BOOG-BOLSWARD.NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden hieromtrent;
 4. Nimmer kan BOOG-BOLSWARD.NL aansprakelijk gesteld worden voor welke vermeende schade dan ook die de gebruiker van de website meent te hebben als gevolg van het gebruik van de website. Ook kan BOOG-BOLSWARD.NL niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten op de website, onderbrekingen van de website.

 

Artikel 9: Algemene bepalingen

 1. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen waarmee, zover als rechtens mogelijk is, aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling(en) gestalte wordt gegeven;
 2. BOOG-BOLSWARD.NL heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Indien men het gebruik van de website voortzet na een of meer wijzigingen in de algemene voorwaarden, impliceert dit dat men deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt;
 3. In het geval een of meer onderdelen of activa van BOOG-BOLSWARD.NL worden overgedragen aan een derde, heeft BOOG-BOLSWARD.NL het recht om de inhoud van de website, inclusief de door de gebruikers van de website verstrekte gegevens, eveneens aan deze derde over te dragen;
 4. Op alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing.