Selecteer een pagina

Huisregels

Entreebewijs

Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs of ticket. Eenmaal gekochte tickets aan de kassa of via de website, kunnen niet worden geretourneerd. Bij overmacht kan het bestuur van boog-bolsward.nl anders besluiten.

Leeftijdskeuring

Boog-Bolsward is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films op te volgen.

Gedrag

Bij agressief of ander ontoelaatbaar gedrag kan u de toegang tot onze voorstellingen worden ontzegd worden. Het gebruik van uw mobiele telefoon of andere opnameapparatuur is tijdens een voorstelling is niet toegestaan.

Pauze

Iedere bezoeker die tijdens een pauze het gebouw verlaat moet in het bezit zijn van een entreebewijs.

Aanwijzingen personeel/vrijwilligers

Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel/vrijwilligers op te volgen.

Consumpties

Het is niet toegestaan om eigen etenswaren of dranken mee te nemen. Hier kan op gecontroleerd worden.

Alcohol

Kopen en drinken van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij de wet verboden. In geval van twijfel is legitimatie aan het barpersoneel verplicht. Ook is het barpersoneel gerechtigd om het aantal te verstrekken consumpties te limiteren.

Roken

Roken is op geen van onze voorstellingslocaties toegestaan.

Controle

Het is voor uw eigen, en onze, veiligheid niet toegestaan grote tassen/rugzakken of andere goederen mee de zaal in te nemen.

Opnameapparatuur

Het is verboden om tijdens de voorstelling foto of filmopnames te maken. Opname-apparatuur kan in beslag worden genomen.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan voorstellingen van Boog-Bolsward geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Boog-Bolsward is niet verantwoordelijk voor het doen en nalaten van haar vrijwilligers  en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW. Bij beschadiging, diefstal of zoekraken van uw bezittingen kan Boog-Bolsward niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien Boog-Bolsward ter zake van schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Boog-Bolsward in het betreffende geval,  plus  het bedrag van eigen risico dat in dat geval door Boog-Bolsward dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).

Bezoekers wordt het bijwonen van een voorstelling afgeraden als er dringende medische redenen zijn, zoals bijvoorbeeld ernstige vorm van epilepsie, of voor personen die onder invloed zijn van medicijnen, drugs of alcohol. Ook het gebruik van (medische)apparatuur dat hinder kan veroorzaken voor andere bezoekers is niet toegestaan tijdens voorstellingen.

Klachten

Indien u een klacht of opmerking heeft verzoeken wij u deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij onze vrijwilligers. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen klachten per mail worden ingediend bij info@boog-bolsward.nl, echter altijd binnen een redelijke termijn en ten hoogste 8 dagen na het voorval.

Boog-Bolsward is gerechtigd foto, video-opnames en geluidopnames te maken. Bij evenementen kunnen er bijvoorbeeld foto’s gemaakt worden. Bezoekers maken geen bezwaar tegen publicatie hiervan.

Alle publicaties van boog-bolsward met betrekking tot het programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen zoals bijvoorbeeld aanvangstijden en zaalwissels en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Boog-bolsward is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgschade van een voorstelling die om welke reden dan ook uitvalt.

Deze huisregels kunnen, zonder kennisgeving vooraf, worden bijgewerkt of aangepast.

Bij overtreding van de algemene voorwaarden kan u de toegang tot de voorstelling onmiddellijk worden ontzegd en wordt dit aan de politie gemeld.

— Het bestuur